Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

sprzedawcaswiec
Reposted frommorgana morgana viaryduch ryduch

July 24 2017

sprzedawcaswiec
9260 d61b
Reposted bydarkers darkers
sprzedawcaswiec
9254 b5c0
Reposted bykrybus krybus
sprzedawcaswiec
8826 2481
Reposted fromsicktunes sicktunes viaryduch ryduch
sprzedawcaswiec
Reposted frommeem meem viaryduch ryduch
sprzedawcaswiec
8272 9180 500
Reposted fromOFFka OFFka vialaazy laazy
sprzedawcaswiec
1271 418e
Reposted frombylemtam bylemtam viasweet18 sweet18
sprzedawcaswiec
7060 6009
Reposted fromadamkrk adamkrk viasweet18 sweet18
sprzedawcaswiec
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
sprzedawcaswiec

July 23 2017

sprzedawcaswiec

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
sprzedawcaswiec
2169 e7ad 500
sprzedawcaswiec
Love starts when, besides all the wonderful and beautiful things, we're suddenly looking at someone and we can see: here poverty, misery there, some weakness, here some egoism, I do not know how to live. And when we make the decision that I love the person with these weaknesses and I will be going with your weaknesses through all life, and I will try to help you in these weaknesses, here is when love begins.
— x. Szustak
sprzedawcaswiec
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu viananago nanago
2177 8220 500

this-chapters-called:

The real problems

sprzedawcaswiec
8 feet further away
Reposted fromexistential existential
sprzedawcaswiec
7590 b7a1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
1127 6e0d
Reposted frompastainmy pastainmy
0017 3207 500
Reposted fromkulamin kulamin viafotofob fotofob
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl