Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2019

sprzedawcaswiec
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
sprzedawcaswiec
0978 bdff 500
Reposted frompiehus piehus viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
9367 50fe 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viapoprostujakub poprostujakub
sprzedawcaswiec
Miłości nie tracimy. My tylko poznajemy, że to nie była miłość.
— Colinas
Reposted frompokolorowana pokolorowana viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
Reposted fromshakeme shakeme

September 16 2019

sprzedawcaswiec
0562 b4b5 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik

September 15 2019

sprzedawcaswiec
6455 2b6a 500
Reposted fromnyaako nyaako viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
6537 7dfc 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa
sprzedawcaswiec
Domyśl się, że jest ze mną źle... przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamhsa mhsa

September 04 2019

sprzedawcaswiec
9449 ce6f 500
Reposted fromzie zie viafotofob fotofob

July 19 2019

sprzedawcaswiec
1553 6c0c 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
sprzedawcaswiec
2369 59c7 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub
sprzedawcaswiec
8568 1a97
Reposted fromadamkrk adamkrk viaKetchupsuicide Ketchupsuicide

July 11 2019

sprzedawcaswiec
4249 374c

June 30 2019

sprzedawcaswiec
1790 fe46 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan

June 09 2019

sprzedawcaswiec
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan

May 27 2019

sprzedawcaswiec
4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viafotofob fotofob
sprzedawcaswiec
6660 d192
sprzedawcaswiec
3242 1c21 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamhsa mhsa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl