Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2019

sprzedawcaswiec
3184 e49a 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
8957 b1cc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
7211 7227 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
1694 3c63
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan

May 05 2019

sprzedawcaswiec
7173 96a8 500
Reposted frommakle makle viaSkydelan Skydelan

April 28 2019

sprzedawcaswiec
3638 9da7 500
Reposted frompiehus piehus viaKetchupsuicide Ketchupsuicide
sprzedawcaswiec
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
sprzedawcaswiec
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec


red fox
sprzedawcaswiec
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamhsa mhsa
sprzedawcaswiec
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viaSkydelan Skydelan
sprzedawcaswiec

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
sprzedawcaswiec
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
sprzedawcaswiec
0953 444c 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl